Společnost LASER CENTRUM CZ, s.r.o. tímto zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup následující informace dle § 9 odst. 2 písm. b) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů:

  1. Způsoby oznamování prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a ministerstvu:

Oznamovatel může učinit oznámení o možném protiprávním jednání ústně nebo písemně, popřípadě osobně prostřednictvím následujících oznamovacích kanálů:

 Písemné podání. Oznámení je možné podat písemně, a to následujícími způsoby:

  • Zasláním dopisu na adresu sídla Společnosti, kterou je adresa České mládeže 470/134, Liberec VIII-Dolní Hanychov, 460 08 Liberec. Na obálku je nutno uvést „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“
  • Elektronickým podáním – zasláním na zabezpečenou e-mailovou adresu: whistleblowing@lasercentrumcz.cz

 Ústní podání. Oznámení je dále možné podat ústně, a to následujícími způsoby:

  • Telefonické podání Oznámení Příslušné osobě na telefonní číslo Společnosti: [+420774948202]. Telefonické podání Oznámení je možné činit pouze v pracovní dny od 7:30 hod. do 11:30 hod.
  • Osobní podání Oznámení Příslušné osobě. Oznamovatel je oprávněn požádat o termín schůzky s Příslušnou osobou za účelem podání Oznámení, a to některým se shora uvedených kanálů. Příslušná osoba je povinna Oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, která činí nejdéle 14 dnů ode dne, kdy o osobní termín pro podání Oznámení Oznamovatel požádal.

Oznamovatel je oprávněn podat Oznámení Ministerstvu, a to buď prostřednictvím zabezpečeného elektronického formuláře pro oznámení přístupného na https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ nebo ústně (včetně osobního přijetí Oznámení pověřeným zaměstnancem Ministerstva) či písemně.  Veškeré informace k tomuto způsobu podání Oznámení lze nalézt na portálu www.justice.cz.

 

  1. Označení Příslušné osoby, její telefonní číslo, adresa elektronické pošty nebo jiná adresa pro doručování:

Příslušnou osobou je:

Ing. Petra Pulíčková, tel. +420774948202, e-mail: whistleblowing@lasercentrumcz.cz, adresa pro doručování: České mládeže 470/134, Liberec 8, 46008

Zástupcem příslušné osoby je:

Pavla Kvapilová., tel. +420723742543, e-mail: whistleblowing@lasercentrumcz.cz, adresa pro doručování: České mládeže 470/134, Liberec 8, 46008

 

  1. Společnost vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro Společnost nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.